Álláspályázat - Terápiás segítő munkakör

Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum pályázatot hirdet
terápiás segítő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6726 Szeged, Fésű u. 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 77. § (1) bekezdésben foglaltak szerint: szabadidős programok szervezése, szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, munkavégzés lehetőségének szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, pszichoszociális intervenciók, beavatkozások (egyéni-csoportmunka), információs, valamint felvilágosító szolgáltatás, telefonos, információs vonal fenntartása, - speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, okl. szociálpolitikus, mentálhigiénikus, viselkedéselemző vagy pszichopedagógus végzettség,
§         Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§         Magyar állampolgárság
§         Cselekvőképesség
§         Büntetlen előélet
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagába a bíráló bizottság betekintsen.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6723 Szeged, Sás u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1183-1/2015/I-GE1 , valamint a munkakör megnevezését: terápiás segítő.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 6.
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 15.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.